Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΟΠΑΔ: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. κο Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Ο.Π.Α.Δ.

Αθήνα, 23/03/2011
Αρ. Πρωτ. Οικ. 23


Προς: τον Πρόεδρο του ΠΦΣ, κο Θ. Αμπατζόγλου


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της συνάντησης μας και όσον αφορά στον προγραμματισμό των πληρωμών των υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ προς τους φαρμακοποιούς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα υπεγράφησαν χρηματικά εντάλματα ύψους 100 εκατ. € για την πληρωμή φαρμακοποιών σε όλη την χώρα.
Όπως ήδη γνωρίζετε, λόγω της μετατροπής του ΟΠΑΔ σε ασφαλιστικό ταμείο, η πληρωμή των μελών σας θα γίνεται εφ’ εξής απ' ευθείας από τις περιφερειακές μας υπηρεσίες, με την όλη διαδικασία να ελεγχεται απο το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Για τον προγραμματισμό της κάλυψης των υποχρεώσεων του Οργανισμού μέχρι τις 31/12/2010, ισχύουν όσα παρουσιάστηκαν στην τελευταία συναντησή μας.
Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι παράλληλα θα εξοφλούνται εντός 45 ημερών οι τρέχουσες υποβολές λογαριασμών για το 2011.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση
Κυριάκος Σουλιώτης

ΙΚΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3918/2011

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: Γ55/836

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α, ΦΕΚ 31/02‐03‐2011) ο Νόμος 3918 με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» ο οποίος, μεταξύ άλλων, αφορά:
- στη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Y.Υ.)
- στη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για ασφαλισμένους ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ και από ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ‐ΟΑΕΕ
- στη καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ( Rebate ) και
- στον καθορισμό ποσού έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Συγκεκριμένα:
• στο άρθρο 18 του εν λόγω νόμου με τίτλο «Σκοπός – Υπαγόμενα Πρόσωπα » αναγράφεται ότι: Στην παράγραφο 2: «Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ: α) από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, β) από τους συμβεβλημένους με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ ιατρούς και γ) από τους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων..»
Στην παράγραφο 3: « Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και το ύψος και ο τρόπος χορήγησης της
αποζημίωσης από το ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ των ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ».
Με το παρόν έγγραφο σας επισημαίνουμε ότι από 1‐4‐2011 οι ανωτέρω ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ κα τον ΟΑΕΕ θα μπορούν να εκδίδουν είτε :

α) ηλεκτρονικές συνταγές επιλέγοντας ως φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ είτε β) συνταγές ΙΚΑ –ΕΤΑΜ από τα συνταγολόγια του Ιδρύματος που θα τους διατεθούν. Για τη χορήγηση στους εν λόγω ιατρούς συνταγολογίων ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
Οι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ ιατροί θα πρέπει να προσέλθουν στην Μονάδα Υγείας ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ της περιοχής που λειτουργεί το ιατρείο τους και με αναφορά του αριθμού ΤΣΑΥ , ΑΜΚΑ , ΑΦΜ και της ΔΟΥ θα τους χορηγούνται συνταγολόγια ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο υπ΄αριθμ.Γ55/732/29‐1‐2010 γενικό έγγραφο και συγκεκριμένα:
Χρέωση συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ ‐ΟΑΕΕ
Ο διαχειριστής αποθεμάτων, αιτείται μέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και παραλαμβάνει τα συνταγολόγια.
Ο ιατρός αιτείται προφορικά το πλήθος των συνταγολογίων που δικαιούται: Ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ‐ΟΑΕΕ Πλήθος συνταγολογίων: 2
Ιατροί του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ που είναι ταυτόχρονα συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ & τον ΟΑΕΕ Πλήθος συνταγολογίων: 1
Στην κατάσταση για τη χρέωση ‐ αποχρέωση συνταγολογίων θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιατρού, ο κωδικός ΤΣΑΥ, η Μονάδα Υγείας της περιοχής που λειτουργεί το ιατρείο του συμβεβλημένου ιατρού, το πλήθος συνταγολογίων που αιτείται, η υπογραφή ιατρού και η ημερομηνία παράδοσης και θα επικολλάται ο αυτοκόλλητος γραμμωτός κώδικας (barcode), (ΕΝΤΥΠΟ Νο 1). Οι υπεύθυνοι διαχειριστές θα πρέπει να αναπαράγουν το συνημμένο υπόδειγμα για να το χρησιμοποιούν στη διαδικασία χρέωσης των συνταγολογίων.

Ο Διαχειριστής Αποθεμάτων:
α) συμπληρώνει την κατάσταση χρέωσης συνταγολογίων και στον ειδικό χώρο επικολλά το αυτοκόλλητο sticker που υπάρχει στο εξώφυλλο, πάνω σε κάθε συνταγολόγιο και παραδίδει τα συνταγολόγια με υπογραφή στον ιατρό,
β) με το τέλος της συναλλαγής με τη βοήθεια scanner μειώνει το απόθεμά του και χρεώνει τον ιατρό στο σύστημα μέσω ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
γ) αρχειοθετεί και φυλάσσει σε κλασέρ τις καταστάσεις χρέωσης συνταγολογίων με τις υπογραφές των ιατρών.
Αποχρέωση συνταγολογίων ιατρών ΟΠΑΔ ‐ΟΑΕΕ
Με την επιστροφή των συνταγολογίων από κάθε ιατρό, ο διαχειριστής αποθεμάτων:
α) βρίσκει την κατάσταση χρέωσης του συγκεκριμένου συνταγολογίου του ιατρού, β) συμπληρώνει την ημερομηνία παραλαβής και υπογράφει στην κατάσταση στην αντίστοιχη στήλη, ότι τα παρέλαβε,
γ) καταχωρεί τα στοιχεία (ημερομηνία επιστροφής συνταγολογίου) στο πρόγραμμα διαχείρισης αποθεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή ότι κατά τη χορήγηση των συνταγολογίων θα πρέπει να δοθεί στους εν λόγω ιατρούς το συνημμένο έγγραφο που αφορά χορήγηση φαρμάκων αποκλειστικά από τα φαρμακεία του Ιδρύματος καθώς και χορήγηση φαρμάκων που απαιτούν την έγκριση της ειδικής επιτροπής φαρμάκων υψηλού κόστους.
Στην παράγραφο 4 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι : «Οι συνταγές φαρμάκων, που εκδίδονται για λογαριασμό των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, εκτελούνται χωρίς προηγούμενη θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό ανεξαρτήτως ποσού και μέχρι τη χορήγηση στους ασφαλισμένους του ατομικού συνταγολογίου».
Διευκρινίζουμε ότι επειδή από 1‐4‐2011 καθιερώνεται η υποχρεωτική χρησιμοποίηση συνταγολογίων ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ από τους ανωτέρω ιατρούς, για τις εκδιδόμενες από αυτά συνταγές υφίσταται η υποχρέωση θεώρησης λόγω ποσού όπως ισχύει και για τις συνταγές που εκδίδονται από ιατρούς ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ.
Αναφορικά με την υποβολή των λογαριασμών των φαρμακείων σας ενημερώνουμε ότι:
κατά την υποβολή των λογαριασμών των φαρμακείων οι συνταγές θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες εντός του φακέλου σε διαφορετικά πακέτα. Το πρώτο πακέτο θα περιλαμβάνει τις συνταγές εκείνες που προέρχονται από τα συνταγολόγια ενιαίου τύπου του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ και το δεύτερο θα περιλαμβάνει τις συνταγές εκείνες που έχουν εκδοθεί μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ανεξάρτητα από το διαχωρισμό αυτό οι συνταγές θα αριθμούνται κανονικά όλες μαζί και θα καταχωρούνται ανά ημέρα εκτέλεσης σε μία συγκεντρωτική, ενώ θα υποβάλλεται ένα και μόνο τιμολόγιο.
Στο άρθρο 34 με τίτλο « Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» καθιερώνεται η επιστροφή ποσού από κάθε φαρμακείο, το οποίο ορίζεται με κλιμακούμενο ποσοστό επί του συνόλου της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον κλάδο Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ, στο τέλος κάθε μήνα. To ποσό της επιστροφής («Rebate») θα παρακρατείται στη φάση του ελέγχου και εκκαθάρισης των λογαριασμών από την ΚΜΕΣ και θα ισχύει για τους λογαριασμούς μηνός Μαρτίου 2011 και εντεύθεν.
Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρείται η δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 .

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη λειτουργίας του, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους χορηγούν βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.
Στο άρθρο 35 με τίτλο « Καθορισμός ποσού έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης » ορίζεται ότι για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συνταγογραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύπτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης» η οποία συνίσταται στην τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως αυτή ορίζεται από τις αγορανομικές διατάξεις μειωμένη κατά 4%. Οι Φορείς καλύπτουν τη δαπάνη χορήγησης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέχρι του ποσού της λιανικής τιμής μειωμένης κατά το ποσό της συμμετοχής του ασφαλισμένου και της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα και της τιμής Κοινωνικής Ασφάλισης. Η δαπάνη που αφορά το παρακρατούμενο 4% βαρύνει αποκλειστικά τη φαρμακοβιομηχανία ή τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και θεωρείται «επιστροφή» (Rebate) των φαρμακευτικών εταιριών και των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς. Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία υπολογίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα σάρωσης που λειτουργεί στην ΚΜΕΣ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται η διαδικασία, προθεσμίες, τρόπος απόδοσης του ποσού έκπτωσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα λοιπά θέματα που αφορούν την εν λόγω διαδικασία.
Στο άρθρο 72 με τίτλο « Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας » ορίζεται ότι :
Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν.3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου , το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων. Για τα χρόνια νοσήματα εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη συνταγή στο ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ , όπως προβλέπεται στο Π.Δ/μα 121/08. Για όλες τις συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον ν.3892/2010 δεν απαιτείται θεώρηση.

ΙΚΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αθήνα, 21/03/2011
Αριθ. Πρωτ.: Γ55/838
Σχετικά:
1. Το Γ55/780/28.06.2010 έγγραφο του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ με τίτλο: ««Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκδοθείσα από τον ΕΟΦ Περίληψη Χαρακτηριστικών του Φαρμακευτικού Προϊόντος, από το ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ»
2.Νόμος Ν.3457/2006 (ΦΕΚ Α’93) άρθρο 8 παρ.4
3. Το Γ55/640/24.07.2008 έγγραφο του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ με τίτλο: «Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς»
4. Το Γ55/645/02.09.2008 έγγραφο του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ με τίτλο: «Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς»
Θέτουμε υπόψη σας ότι κατά τον έλεγχο της συνταγογραφίας έχουν παρατηρηθεί αυξημένα περιστατικά συνταγογράφησης φαρμάκων που δεν καλύπτονται από την Κοινωνική Ασφάλιση. Κατόπιν αυτού με το παρόν έγγραφο σας υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:
Με την ΔΥΓ3α/Γ.Π.84921/02.07.2007 (ΦΕΚ Β’ 1229/18.07.2007) ορίστηκαν οι ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη των φαρμάκων που αντιστοιχούν σε αυτές δεν καλύπτεται από φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας και είναι οι ακόλουθες:
Παχυσαρκία (μη συνοδευόμενη από σχετικούς παράγοντες κινδύνου)
Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία
Στυτική δυσλειτουργία
Κοινές στοματίτδες‐άφθες
Δερματική γήρανση ή ρυτίδες δέρματος
Ορμονική αντισύλληψη για συστηματική χρήση
Βιταμινοθεραπεία από του στόματος για τόνωση ή υποκατάσταση βιταμινών
Φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη νικοτίνη
Επίσης, σύμφωνα το αρ.8 παρ.4. του Ν.3457/2006 (ΦΕΚ Α’93) ρητά ορίζεται ότι «Απαγορεύεται, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού, η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, όπως αυτά καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος». Συνεπώς, για τη συνταγογράφηση, ουσιώδης είναι εκ μέρους του θεράποντος ιατρού, η γνώση της εγκεκριμένης «Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος».
Για διευκόλυνση σας παραθέτουμε στη συνέχεια τα φάρμακα που δεν αποζημιώνονται από το ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι βάσει των εγκεκριμένων ενδείξεων τους, όπως αυτές καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού Προϊόντος που εκδίδεται από τον Ε.Ο.Φ., χορηγούνται σε ενδείξεις που περιλαμβάνονται στις διατάξεις τις ΔΥΓ3α/Γ.Π.84921/02.07.2007.
1) Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας >(εξαιρείται η περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση που αναφέρει σχετικούς παράγοντες κινδύνου) ACOMPLIA XENICAL
2) Φάρμακα για τη θεραπεία της ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας AXELAN BOTAFEX EBERSEDIN HAIRWAY LOTORIN MINODRIL MINOXIDIL/TARGET NEO PRURISTAM NHEREA OXOFENIL REGAINE VIUS PERVIL (f.c. tab 1mg/tab) PROPECIA (f.c. tab 1mg/tab)
3) Φάρμακα για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας CAVERJECT CIALIS LEVITRA MUSE VIAGRA VIVANZA
4) Αντισυλληπτικά φάρμακα συστηματικής χρήσης CERAZETTE CILEST GRACIAL HARMONETTE LAURINA LIOFORA LOETTE MELIANE MERCILON MINESSE MINULET MIRENA (εξαιρούνται οι εγκεκριμένες ενδείξεις α) προστασία από υπερπλασία του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια θεραπείας οιστρογονικής υποκατάστασης β)Ιδιοπαθής μηνορραγία) NORLEVO NOVYNETTE POSTINOR REGULON RIGEVIDON TRI‐MINULET TRIGYNERA TRIREGOL YASMIN YASMINELLE
5) Θεραπεία δερματικής γήρανσης ή ρυτίδων του δέρματος VISTABEL
6) Κοινές στοματίτιδες, άφθες AFTAID (mouth past 5% w/w) BETADINE (sol. ga. mw 1%) DRAPIX (sol. ga. mw 1%) EVINOLUT (sol. ga. mw 1%) LYSOPAINE‐N (subl. tab 20+10 mg/tab) MUNDISAL (gel or. top 8,71%+0,01%) OXISEPT (or. t. sol. 1% w/v) POVIODINE (gargle 1%) PYRALVEX (or. t. sol. 1%+5% w/v) RIPOSON (mouth wash 0,5mg/1ml) RIPOSON (loz 5mg/loz) STREPSILS PLUS (mouth spray 0,58+1,16+1,88 mg/d) UNISEPT (sol. ga. mw 10%)
7) Βιταμινοθεραπεία από του στόματος για τόνωση ή υποκατάσταση βιταμινών ADDITIVA VITAMIN C ARCALION BESIX BETRIMINE EPHYNAL EVATON B12 EVIOL EVIOL‐A FARASIN ISSOBEVIT NECTADON‐C NEO‐SARKOL NEUROBION PHARMATON GERIATRIC PHOSPHOVITAM FORT SOPALAMIN‐3B TRIFORTE TRIPLOVIT TRIVIMINE UPSATON VICEF VIONEURIN‐6 VITORANGE VITORANGE+CALCIUM
8) Φάρμακα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη νικοτίνη CAMRYN CAVALAR CHAMPIX ZYBAN NICOPATCH (TTS 21MG/24 HRS) NICORETTE (CHW TAB 4MG/TAB) NICORETTE (INHALAT 10MG/UNIT) NICORETTE NAS. SPRAY 500MCG/DOSE NICORETTE (MICROTAB) SUBL. TAB 4MG/TAB NICORETTE (MINT) CHW TAB 4MG/TAB NICORETTE MICROTAB LEMON (SUBL. TAB 4MG/TAB) NICORETTE FRESHMINT (CHW TAB 4MG/TAB) NICOTINELL FRUIT (CHW GUM 4MG/GUM) NICOTINELL LIQUORICE (CHW GUM 4MG/GUM) NICOTINELL MINT (CHW GUM 4MG/GUM) NIQUITIN CLEAR (TTS 21 MG / 24 HRS)

9) Φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρου ABANIFAN ANTICAN BIOFLEVIN CIDOSTON
CYCLO—3‐FORT DAFLON (εξαιρείται η εγκεκριμένη ένδειξη αιμορροϊδική κρίση) DIOSMINE/VOCATE DIOSPER DISPEDROL DOXYTREX FLEVION FLEVOSTOL GAMOPHEN HEMERAN MECATON NOXAREL/GENEPHARM OFLAZET OPINO PELETHROCIN PYCNOGENOL RADIAVIT RIOVEN ROXYDRAL SMUDAL VENORUTON (εξαιρείται η εγκεκριμένη ένδειξη συμπτωματική θεραπεία Ι και ΙΙ βαθμού αιμορροΐδων) VENOSMAN
Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες παραγράφους αναφέρονται τα φάρμακα όπως είχαν συμπεριληφθεί στην εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ. με αρ.πρωτ.49781/23.07.2008 καθώς με βάση την παράγραφο γ του άρθρου 5 της ΔΥΓ3α/Γ.Π.84921 (ΦΕΚ Β’ 1229/18.07.2007) με μέριμνα του Ε.Ο.Φ. εκδίδεται εγκύκλιος με τα φάρμακα, τα οποία έχουν εγκεκριμένες ενδείξεις εκ των ανωτέρω. Ως εκ τούτο στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται και φάρμακα τα οποία είναι πλέον ΜΗΣΥΦΑ ή οι άδειες τους έχουν ανακληθεί. Κατόπιν αυτού, καλούνται οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας να μας ενημερώσουν εάν τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο έχουν και άλλες εγκεκριμένες ενδείξεις πέραν αυτών που δεν αποζημιώνονται και να μας αποστείλουν τις αντίστοιχες εγκεκριμένες Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών Προϊόντων, προκειμένου να επικαιροποιήσουμε τον Κατάλογο με τυχόν άλλες εξαιρέσεις. Υπενθυμίζετε ότι εάν συνταγογραφηθούν τα ανωτέρω ιδιοσκευάσματα για τις εξαιρέσεις (δηλ. για τις άλλες εγκεκριμένες ενδείξεις πέραν των μη αποζημιούμενων) τότε πρέπει να επισυνάπτεται και γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού σχετικής ειδικότητας.
Με ευθύνη των Διευθυντών των Μ.Υ. και Π.Υ.Υ. να δοθεί από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της Μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα αντίγραφο στους ιατρούς των Κ.Υ. και Π.Ι. της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον εκδίδουν συνταγές ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα. Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.

ΙΚΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011
Αριθ. Πρωτ. Γ55/837

Σχετικά:
1. Το Γ55/797/15.09.2010 έγγραφο με τίτλο «Έγκριση καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010 (Α΄, 6)».
2. Το Γ55/507/03.11.2005 έγγραφο με τίτλο «Συνταγογράφηση κυτταροστατικών φαρμάκων»
3. Το Γ55/674/21.01.2009 έγγραφο με τίτλο «Χορήγηση Ερυθροποιητικών Παραγόντων σε Νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, αυξητικής ορμόνης και παραγόντων αποσιδήρωσης από φαρμακεία Κρατικών Νοσοκομείων σε ασφαλισμένους ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ.»

Καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί περιστατικά ασφαλισμένων του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ στους οποίους δεν χορηγούνται φάρμακα κατά τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας σε Κρατικά Νοσοκομεία λόγω ελλείψεων διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Στις περιπτώσεις που το φαρμακείο του Κρατικού Νοσοκομείου αδυνατεί λόγω ελλείψεων να καλύψει ασφαλισμένους του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ με φάρμακο που χορηγείται κατά τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων θα πρέπει να αναγράφεται επί της γνωμάτευσης του θεράποντα ιατρού από το φαρμακείο του Κρατικού Νοσοκομείου ότι δεν διαθέτει το φάρμακο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση οι γιατροί του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ μπορούν να εκδώσουν χειρόγραφη συνταγή και να παραπέμψουν τον ασφαλισμένο σε Ιδιωτικό Φαρμακείο.
Με το σχετικό 1 κοινοποιήθηκαν τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΕΚ Β’1326/27.08.2010) στο οποίο αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος και σε περίπτωση που εκείνο δεν τα διαθέτει από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων (εξαίρεση αποτελεί το φάρμακο Revlimid, του οποίου ο τρόπος διάθεσης είναι Νοσοκομειακή Παραγγελία και κατά συνέπεια διατίθεται μόνο από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων/ή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου παρακολουθείται ο ασφαλισμένος).

Κατόπιν των ανωτέρω τα Ιδιωτικά Φαρμακεία θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ με:
• φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούνται κατά τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας (π.χ. που χορηγούνται με ενδοφλέβια έγχυση) υποβάλλοντας συνημμένη γνωμάτευση του Κρατικού Νοσοκομείου που να αναφέρει το Φαρμακείο του Κρατικού Νοσοκομείου ότι δεν διαθέτει το φάρμακο καθώς και συνταγή γιατρού ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ.
• φάρμακα υψηλού κόστους για τα οποία δεν απαιτείται βραχεία νοσηλεία (π.χ. p.os χορηγούμενα φάρμακα), τα Ιδιωτικά Φαρμακεία εκτελούν συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που φέρουν την ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» από το φαρμακείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να επισυνάπτουν γνωμάτευση γιατρού ειδικότητας ή/και έντυπο διάθεσης όπου απαιτείται.

Η χρέωση των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία στο ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ θα γίνεται όπως και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς δηλ. στη νοσοκομειακή τιμή προσαυξημένη κατά 2,5% ως ποσοστό κέρδους του χονδρεμπόρου και επί της τιμής που προκύπτει προσαυξημένης κατά 18% ως κέρδος φαρμακοποιού. Στην τελική τιμή προστίθεται και ο προβλεπόμενος Φ.Π.Α

Ως ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος ορίζεται η 15η Απριλίου 2011.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των λογαριασμών των φαρμακείων οι συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους θα εκτελούνται μόνο χειρόγραφα. Η αρίθμηση τους θα γίνεται κανονικά (ανά ημέρα εκτέλεσης μαζί με τις άλλες συνταγές) και δεν θα υποβάλλονται σε ξεχωριστή συγκεντρωτική κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι θα υποβάλλεται ένα και μόνο τιμολόγιο.
Τέλος, όπως αναφέρεται και στο ΦΕΚ Β’ 1326/27.08.2010 τα κρατικά νοσοκομεία οφείλουν να προγραμματίζουν και να διαθέτουν επαρκή αποθέματα για την εξυπηρέτηση των ασθενών τους και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων γιατρών του Νοσοκομείου τους.

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΟ rebate ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αθήνα 15-3-2011
Αριθ. Πρωτ.: 13150

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ΟΓΑ για το rebate την συνταγογράφηση και την σύνταξη των καταστάσεων

Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 34 και 72 του Ν. 3918/2011 και σας ενημερώνουμε ότι:
1)Με το άρθρο 34 του Ν. 3918/2011 θεσπίστηκε κλιμακούμενο ποσοστό ως επιστροφή (rebate) επί των οφειλών των Φ.Κ.Α. στα φαρμακεία για κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τις οφειλές Μαρτίου 2011.
Για τον υπολογισμό του ποσού επιστροφής αφαιρείται από το συνολικό αιτούμενο ποσό η αξία των φαρμάκων του Ν. 3816/2010 και των αναλωσίμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη καθώς και ο αναλογούν Φ.Π.Α.
Η κλιμάκωση της επιστροφής θα ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση:


Επειδή το ποσό επιστροφής είναι συνάρτηση του ύψους του αιτούμενου ποσού, οι λογαριασμοί σας δεν θα πρέπει να αφορούν διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.
Μετά ταύτα παρακαλούμε να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύνταξη των καταστάσεων «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (πράσινο και λευκό φύλλο), για να είναι δυνατή η επεξεργασία τους, ώστε να παρακρατείται το σωστό ποσό επιστροφής και να αποδίδεται άμεσα το τελικό ποσό που δικαιούται το φαρμακείο.
Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να καταγράφεται ορθά και με ευκρίνεια στο φύλλο λογαριασμού που υποβάλλεται κάθε μήνα:
α) Στη σειρά 26 στη στήλη ΔΩΡΕΑΝ την αξία των αναλώσιμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη.
β) Στη σειρά 27 στην κενή στήλη τη συνολική αξία των φαρμάκων του Ν. 3816/2010 που έχουν χορηγηθεί (ενδεικτική καταγραφή για τον υπολογισμό του rebate). Για την απόδοση της δαπάνης των φαρμάκων αυτών, καταγράφονται κανονικά στην ανάλογη σειρά σύμφωνα με την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής.
γ) Τα ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ και το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ.
2) Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ιδίου νόμου ορίστηκε ότι η δοσολογία του φαρμάκου αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή, ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλαγίων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Εξυπακούεται ότι η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας, όπως προβλέπεται στο ν. 3457/2006.
3) Με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου ορίστηκε ότι για τις συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά, καταργείται η υποχρέωση θεώρησης (Συνταγές που η αξία τους υπερβαίνει τα 150€ και συνταγές με φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006).
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

ΙΚΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 14/03/2011
Αριθ. Πρωτ. Γ55/832

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος»
Σχετικά:
1. Έγγραφο μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/703/24.06.2009
2. Έγγραφο μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/731/22.01.2010
3. Έγγραφο μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/766/10.05.2010
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών (1,2,3) και με αφορμή την έκδοση νέου δελτίου τιμών (2°/2011-18.02.2011) και για λόγους ίσης μεταχείρισης σας αποστέλλουμε συμπληρωματικό πίνακα με τα φάρμακα που θα χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος.

α/α-Εμπορική Ονομασία-Δραστική Ουσία-Θεραπευτική Κατηγορία-Φαρμακείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1. CIMZIA - CERTOLIZUMAB PEGOL - ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ - Κ.Φ., 2°, 3°
2. SIMPONI - GOLIMUMAB - ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ - Κ.Φ., 2°, 3°
3. STELARA - USTEKINUMAB - ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ - Κ.Φ., 2°
4. ROACTEMRA - TOCILIZUMAB - ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ - Κ.Φ., 2°, 3°
Η διάθεση των φαρμάκων του ανωτέρω πίνακα θα πραγματοποιείται με συνταγή ιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής (με εξαίρεση το Roactemra που επειδή η χορήγηση του απαιτεί ενδοφλέβια έγχυση χορηγείται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο για ιδιωτικές κλινικές).
Οι συνταγές από την Επαρχία θα εκτελούνται στο Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου και τα φάρμακα θα αποστέλλονται στη Μονάδα Υγείας ή στο Υποκατάστημα που έχει στείλει τη συνταγή.
Με ευθύνη των Διευθυντών των Μ.Υ. και Π.Υ.Υ. να δοθεί από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα αντίγραφο στους ιατρούς των Κ.Υ. και Π.Ι. της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον εκδίδουν συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα.
Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν έγκαιρα το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.
Η ημερομηνία έναρξης του παρόντος εγγράφου ορίζεται η 01-Απριλίου-2011.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΘΗΝΑ 01-03-2011
Αριθ. Πρωτ. Γ 55/826

ΘΕΜΑ:« Αποζημίωση σκευασμάτων ειδικής διατροφής»
Σχετικά: «Η υπ. αρ. 33 Απόφαση της 6/10-2-2011 συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 2556/97 «Στους ασφαλισμένους των φορέων και κλάδων ασθενείας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων που πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα π.χ φαινυλκετονουρία, γαλακτοζουρία κ.α ή παρουσιάζουν διαταραχή στην απορρόφηση τροφών χορηγούνται δωρεάν ειδικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική τους αγωγή. Για την πιστοποίηση της νόσου απαιτείται γνωμάτευση διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής ή κλινικής του Ε.Σ. Υ σχετικά με την πάθηση και τελική έγκριση από το Δ.Σ. των οργανισμών ή των εξουσιοδοτημένων αρμοδίων οργάνων τους.» Οδηγίες για την χορήγηση των εν λόγω ειδών έχουν δοθεί με τα υπ. αρ. Γ55/811/12-11-2010, Γ55/739/18-2-2010, Γ55/777/15-6-2010 Γεν. Έγγραφα της Υπηρεσίας μας.
Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.4, άρθρο 32, Μέρος Α' του Νόμου 3846/11-5-10 (αρ.φύλλου 66,τεύχος Πρώτο), «Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί,
αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α., δύνανται με αποφάσεις του Διοικητικού τους Συμβουλίου να καθορίζουν ανώτατες τιμές για υλικά επεμβάσεων, οστικά και ενδοαυλικά μοσχεύματα, θεραπευτικά μέσα και προθέσεις, αναλώσιμα υλικά, υγειονομικά υλικά, καθώς και σκευάσματα ειδικής διατροφής. Επίσης, με ίδιες αποφάσεις μπορούν να αναπροσαρμόζονται
οι ήδη καθορισθείσες τιμές από τους κανονισμούς παροχών των Κλάδων και Τομέων Υγείας των φορέων»
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της Απόφασης υπ. αρ. 33 της 6/10-2-2011 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ορίσθηκαν ανώτατες τιμές αποζημίωσης ανά εμβαλλάγιο σκευάσματος ειδικής διατροφής.
Κατόπιν των ανωτέρω επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι ανώτατες τιμές σκευασμάτων ειδικής διατροφής τις οποίες θα αποζημιώνει από 15-3-2011 το Ίδρυμα.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΛΕΥΡΙ ΜΥΛΩΝ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΦΑΓΟΠΥΡΟ 1KG 6,804
ΑΛΕΥΡΙ ΜΥΛΩΝ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΕΤΟΙΜΟ ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 1KG 7,56
ADAMIN GLU 59,4
AL 1 10-NESTLE MILK 400 GR 11,1996
ALFARE 23,7924
ALITRAQ ΣΚΟΝΗ ΦΑΚΕΛΟΣ 75 G 1X 6 43,9344
ALMIRON ΡΕΡΤΙ 1( ΠΑ 0-6 ΜΗΝΩΝ) 17,2584
ALMIRON ΡΕΡΤΙ 2( ΓΙΑ >6 ΜΗΝΩΝ) 17,2584
ALTHERA6X450GR 123,12
ANALOG XMTVI 400 GR ENFANT 110,0736
AQUADEKS PED DROPS 36,396
AQUADEKS SOFT GEL CAPS 39,798
BASIC-F MILK POWDER 600 GR ΝΕΟ 30,078
BCAA-NUMIL 152,2476
BEAN-ZYME 50 TABL 12,9924
BENEFIBRA LIQUID SACH 7,3224
BENEFLORA 7X10 GR SACHETS 10,0116
BENEFLORA JAR 125 GR ΣΚΟΝΗ 12,42
CALOGEN LIQUID 200 ML 8,1756
CALOREEN POWDER 500 GR 10,368
CALSHAKE SACHETS CHOCOA/ANILLA 90 GR Χ7ΦΑΚ 23,76
CALSHAKE SACHETS STRAWBER/BANANA 87GR X 7 /1 ,5 SOUP ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 23,76
CLINUTREN HP/HC 200 ML (ΒΑΝΙΛΙΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ) 2,6136
CUBISON LIQUID 500 ML 9,0828
CUBITAN LIQUID CHOCOLATEA/ANILIA 200 ML ΝΕΟ 5,454
CYSTILAC MILK 900 GR 44,6688
DIABEN ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΦΙΑΛΗ 500 ML 9,504
DIASIP ΒΑΝΙΛΙΑ-ΦΡΑΟΥΛΑ 3,2616
DIASON 500 ML 6,6744
DIBEN DRINK 200 ML 4,32
DIBEN EASY BAG SOL. 500 ML 9,7092
DIPEN EASY BAG 500 ML 9,9036
DUOCAL SUPER SOLUBLE 400 GR 37,26
ELEMENTAL 028 EXTRA LIQ. ΠΟΡ/ΑΝ 250 5,6376
ELEMENTAL 028 EXTRA ORANGE 100 GR 11,232
ENS Ρί.ΒΑΝΙΛ/ΟΟΡ/ΒΑΤΟΜ/ΜΠΑΝ/ΠΟΡΤ/ΣΟΚ/ΦΡΑΓ ΚΟΣΤ/ΦΡΑΟΥΛΑ ΡΟΦ200Μί 2,5596
ENSURE ΗΝ PLUS 500 ML (ΦΙΑΛΗ) 5,184
ENSURE ΗΝ ΒΑΝΙΛΙΑ ΡΟΦΗΜΑ 250 ML 2,5272
ENSURE ΗΝ ΡΟΦΗΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 500 ML 4,104
ENSURE PLUS 250 ML ΒΑΝΙΛΙΑ 2,808
ENSURE PLUS DRINK (ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ) ΥΓΡΗ TETRAPACK 200 ML 2,5596
ENSURE PLUS FRUIT ΡΟΦΗΜΑ 200 ML 2,5596
ENSURE PLUS ΗΝ ΡΟΦ. ΒΑΝΙΛΙΑΣ 250 ML 2,808
FORTIJUCEMHAOADPArK./BATOM.At>POYTA ΔΑΣΟΥΣ 1,9872
FORTIM ΕΛ.ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ(ΒΑΝΙΛ,ΣΟΚ,ΦΡΑΟΥΛΑ,ΜΟΚΑ, BEPYK, BATOM)TETRX200ML 2,3004
FORTIMEL CREAM CHOCOA/ANIL/BANANA 125 GR 2,6136
FORTIMEL ΒΑΤΟΜ/ΣΟΚΟΛ/ΦΡΑΟΥΛΑΛ/ANILIA 200 ML (ΝΕΟ BARCODE) 2,4084
FORTIMEL ENERGY LIQ. BANANA 200 ML 2,4948
FORTIMEL ENERGY LIQ. VANILLA/ΠΟΡΤ/ΣΟΚΟΛ. 200 ML 2,484
FORTIMEL EXTRA ΒΑΝΙΛΙΑ/ΣΟΚΟΛ 200 ML/ΦΡΑΟΥΛΑ/ΒΑΤΟΜ/ΒΕΡΥΚ 7,5276
FREBINI ENERGY DRINK (ΜΠΑΝΑΝΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ) 3,348
FRESUBIN DIABETES SOLUTION 500 ML 6,6528
DIBEN DRINK 200 ML 4,32
DIBEN EASY BAG SOL. 500 ML 9,7092
DIPEN EASY BAG 500 ML 9,9036
DUOCAL SUPER SOLUBLE 400 GR 37,26
ELEMENTAL 028 EXTRA LIQ. ΠΟΡ/ΑΝ 250 5,6376
ELEMENTAL 028 EXTRA ORANGE 100 GR 11,232
ENS Ρί.ΒΑΝΙΛ/ΟΟΡ/ΒΑΤΟΜ/ΜΠΑΝ/ΠΟΡΤ/ΣΟΚ/ΦΡΑΓ ΚΟΣΤ/ΦΡΑΟΥΛΑ ΡΟΦ200Μί 2,5596
ENSURE ΗΝ PLUS 500 ML (ΦΙΑΛΗ) 5,184
ENSURE ΗΝ ΒΑΝΙΛΙΑ ΡΟΦΗΜΑ 250 ML 2,5272
ENSURE ΗΝ ΡΟΦΗΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 500 ML 4,104
ENSURE PLUS 250 ML ΒΑΝΙΛΙΑ 2,808
ENSURE PLUS DRINK (ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ) ΥΓΡΗ TETRAPACK 200 ML 2,5596
ENSURE PLUS FRUIT ΡΟΦΗΜΑ 200 ML 2,5596
ENSURE PLUS ΗΝ ΡΟΦ. ΒΑΝΙΛΙΑΣ 250 ML 2,808
FORTIJUCEMHAOADPArK./BATOM.At>POYTA ΔΑΣΟΥΣ 1,9872
FORTIM ΕΛ.ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ(ΒΑΝΙΛ,ΣΟΚ,ΦΡΑΟΥΛΑ,ΜΟΚΑ, BEPYK, BATOM)TETRX200ML 2,3004
FORTIMEL CREAM CHOCOA/ANIL/BANANA 125 GR 2,6136
FORTIMEL ΒΑΤΟΜ/ΣΟΚΟΛ/ΦΡΑΟΥΛΑΛ/ANILIA 200 ML (ΝΕΟ BARCODE) 2,4084
FORTIMEL ENERGY LIQ. BANANA 200 ML 2,4948
FORTIMEL ENERGY LIQ. VANILLA/ΠΟΡΤ/ΣΟΚΟΛ. 200 ML 2,484
FORTIMEL EXTRA ΒΑΝΙΛΙΑ/ΣΟΚΟΛ 200 ML/ΦΡΑΟΥΛΑ/ΒΑΤΟΜ/ΒΕΡΥΚ 7,5276
FREBINI ENERGY DRINK (ΜΠΑΝΑΝΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ) 3,348
FRESUBIN DIABETES SOLUTION 500 ML 6,6528
FRESUBIN ENERGY FIBRE 500 ML 9,504
FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK (ΜΠΑΝΑΝΑ, ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ, ΒΑΝΙΛΙΑ) 200ML 1,9008
FRESUBIN ENERGY NEUTRO 500 ML 9,504
FRESUBIN HEPA (ΜΑΝΤΑΡΙΝΗ, ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) 200 ML 7,56
FRESUBIN HEPA (ΜΑΝΤΑΡΙΝΗ, ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) 500 ML 15,876
FRESUBIN HEPA STRAWBERRY, MANDARINO 500 ML 15,12
FRESUBIN HP ENERGY SOLUTION 500 ML 9,504
FRESUBIN ORIGINAL (ΡΟΔ,ΣΟΚΟΛ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ, ΒΑΝΙΛΙΑ, ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦ) 200ML 3,348
FRESUBIN PROTEIN DRINK 200 ML 2,592
FRESUBIN ΟΥΔ.200 ML ΕΛ.ΓΛΟΥΤ.,ΦΡΟΥΚΤ.ΠΡΑΚΤ. ΕΛ.ΛΑΚΤΟΖΗΣ NEUTRO 500 ML 9,504
FRISOLAC AC MILK 400 GR 10,9188
FRISOLAC HA MILK 400 GR 10,1682
FRISOMEL COMFORT MILK 400 GR 8,7588
GA1 MILK 500 GR 129,6
GALACTOMIN-17 400 GR 32,94
GALACTOMIN-19 400 GR 30,9744
GLUCERNA ΒΑΝΙΛΙΑ ΡΟΦΗΜΑ 250 ML 3,5424
GLUCERNA ΒΑΝΙΛΙΑ ΡΟΦΗΜΑ 500 ML 4,9464
GLUTAFIN ΖΥΜΑΡ.ΣΠΑΓΓΕΤΙ, ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ&ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΣΑΚΧδΟΟΟ 5,1948
GLUTAFIN (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ME ΑΡΩΜΑ ΣOKOΛATAΣ)125GR 4,3686
GLUTAFIN (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ XAPT.KOYTI 200 G) 4,536
GLUTAFIN (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΛΛΥΜΕΝΑ ME ΣΟΚΟΛΑΤΑ , ME ΛΕΜΟΝΙ) 150 GR 5,0328
GLUTAFIN 250G ΛΑΖΑΝΙΑ 3,618
GLUTAFIN 250G ΤΑΛΙΑΤΕΛΛΕΣ 3,5964
GLUTAFIN 500G ΣΙΤΑΛΕΥΡΟ 5,1516
GLUTAFIN BOURDO BISCUITS CHOCOL. 4,3308
GLUTAFIN MARBLE ΚΕΙΚ ΒΑΝ-ΣΟΚΟΛ.250 GR 6,2208
GLUTAFIN MILK CHOCOL ΕΠΙΚΑΛ. BISCUITS 5,1948
GLUTAFIN ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ /ΠΑΤΑΤΑ 500 GR 6,1776
GLUTAFIN ΑΛΕΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΣΙΤΑΡΙ 500 GR ΝΕΟ 6,1884
GLUTAFIN ΑΛΕΥΡΙ,ΜΕ ΚΑΛΑΜΠ.&ΠΑΤΑΤ,ΜΠΙΣΚ.ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ, ΕΛ.ΓΛΟΥΤ.ΣΑΚ.Χ500Ο 5,13
GLUTAFIN ΑΛΜΥΡΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 150 GR 4,2012
GLUTAFIN ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Χ 2 ΤΕΜ 6,3288
GLUTAFIN ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 500 GR 4,9356
GLUTAFIN ΚΡΑΚΕΡΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ 200 GR 4,86864
GLUTAFIN ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 250 GR 2,6352
GLUTAFIN ΜΠΑΓΓΕΤΑ 250 GR 5,67
GLUTAFIN ΜΠΙΣΚ. ΚΟΜΜ. ΣΟΚΟΛ.100 GR 2,592
GLUTAFIN ΜΠΙΣΚΟΤΑ 200 GR 4,5468
GLUTAFIN ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΨΩΜΙ 400 GR 5,6592
GLUTAFIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500 GR 5,1948
GLUTAFIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500 GR ΝΕΟ NUTRI 5,1948
GLUTAFIN ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΨΩΜΑΚΙΑ 400 GR 5,0976
GLUTAFIN ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 250 GR 4,3092
GLUTAFIN ΨΩΜΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ, ΛΑΖΑΝΙΑ (250 GR) ΚΑΙ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΦΡΥΓΑΝΙΑ 3,3156
GLUTAFIN ΨΩΜΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ 400 G 4,6764
GLUTAMINE PLUS SAC.NEUTRAL 22,4 GR 16,2
GLUTAMINE PLUS SACH.ORANGE 22,4 GR 16,2
HARIFEN ΑΛΕΥΡΙ 500 GR 4,644
HARIFEN ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΟΥΠΑΣ 500 GR 6,048
HARIFEN ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 500 GR 5,454
HARIFEN ΚΡΑΚΕΡ ΤΟΣΤΑΔΑΣ 200 GR 4,86
HARIFEN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΗ ΦΡΑΟΥΛΑ 125 GR 3,834
HARIFEN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑ 3,78
HARIFEN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 150GR 3,996
HARIFEN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 150 GR 3,996
HARIFEN ΡΥΖΙ 500 GR 5,508
HARIFEN ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500 GR 5,4
HARIFEN ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 500 GR 5,4756
HARIFEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 200 ML 2,484
HARISIN CUBANITOS ΚΟΥΛ.ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΚΑΟ 3,672
HARISIN ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 500 GR 4,644
HARISIN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 150 G 3,672
HARISIN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ 150 G 3,672
HARISIN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ1500 4,104
HARISIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500 GR 5,184
HARISIN ΤΟΣΤΑΔΑΣ 100 GR 3,348
HEPARON JUNIOR MILK 400 GR 43,7832
HUMANA CREAM 400 GR 7,2576
HUMANA HA 7,3764
IMPACT ENTERAL SOLUTION 500 ML 15,6384
IMPACT POWDER (5 ΦΑΚΕΛ. X 74 GR) 26,676
IMPACT ORAL 4,63
INFATRINI LIQUID 100 ML 2,2464
INTESTAMIN EASY BAG INT.500 ML 48,6
ISOMIL POWDER 5,832
ISOSOURCE PROTEIN VANILLA 500 ML 5,6916
JEVITYWITHFOS 4,9464
KETOKAL MILK 300 GR 41,2128
KEYQMEGA 30 X 4GR ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 59,2488
KINDERGEN400 GR 51,9804
LE VENEZIANE (ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ZYMAPIKA) 3,4452
LE VENEZIANE-SORRISI-ΜΠΙΣΚΟΤΑ 4,644
LE ASOLANE (ΌΛΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΒΙΟΛΟΠΚΑ) 4,8168
LE ASOLANE (ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500 GR-ΒΙΟΛΟΠΚΑ) 9,4716
LIQUiGEN LIQUID 250 ML/NEO 19,1592
LOPROFIN BREAKFAST ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375 GR 8,1432
LOPROFIN CRACKERS 150 GR 4,4928
LOPROFIN CRACKERS ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ 150 GR 4,4928
LOPROFIN CRUNCH BAR CHOCOLATE 328 GR 33,696
LOPROFIN DESSERT (ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ) IOKOAATAI150GR 3,8988
LOPROFIN DESSERT (ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ) ΦΡΑΟΥΛΑΣ ISOGR-ΝΕΦΡ 3,8556
LOPROFIN HERB CRACKERS 150 GR 4,4928
LOPROFIN ΜΠΙΣΚΟΤΑ 150 GR 3,402
LOPROFIN RINGLETS CHOCO 250 GR 6,804
LOPROFIN VANILLA DESERT 150 GR 3,9312
LOPROFIN ΑΛΕΥΡΙ 500 GR 4,806
LOPROFIN ΑΛΕΥΡΙ CAKE LEMON 500 GR 7,8624
LOPROFIN ΑΛΕΥΡΙ ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 500 GR 7,8084
LOPROFIN ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 125 GR 3,8448
LOPROFIN ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ/ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 100GR 2,6136
LOPROFIN ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 500 GR 5,13
LOPROFIN ΡΥΖΙ 500 GR 4,4712
LOPROFIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500 GR 5,4864
LOPROFIN ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 500 GR 5,292
LOPROFIN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΥΓΟΥ (2X250 GR) 27,594
LOPROFIN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 200 GR 2,3328
LOPROFIN ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 400 GR (ΝΈΟ / ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ) 5,076
LORENZOS' OIL 221,7672
MAXIJUL SS POWDER 200 GR 6,3288
MCT PEPTDITE 1+400 GR 43,1784
MCT PEPTDITE 400 GR* 41,0076
MILUPA APTAMIL ALLERGY DIGEST 450 GR 19,9584
MILUPA APTAMIL H.A. ΥΠΟΑΛΛΕΡΠΚΟ ΣΚΟΝΗ ΜΕΤΑΛ.ΚΟΥΤΙΧ400Ο 12,3984
PKU 1 Μ 1X1 000 GR 129,6648
PKU 2 PRIMA 500 GR 130,1616
PKU-1 ΣΚΟΝΗ ΜΕΤΑΛ.ΚΟΥΤΙ 500 G 99,0684
Μ I LUPA ΤΥΡΙ 194,184
MODULEN IBD 23,7816
MONOGEN 400 GR 36,0288
MSUD 2 MILK 500 GR 138,3372
NAN AR MILK 400 GR 10,6272
NAN HA 2 10,5516
NATIVA HA MILK 750 GR (2X375) 16,8156
NENATAL LIQUID (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY ALMIRON PREMATURE) 60 ML 1,4796
NEOCATE ADVANCE MILK 400 GR 47,844
NEOCATE ADVANCE VAN/BAN.SACH 15 X 50 G 90,3636
NEOCATE MILK 400 GR 48,006
NEPRO ΥΓΡΟ ΜΕΤΑΛ.ΚΟΥΤΙ 237 ML 200 ML 4,536
NOVALAC AD 250 GR 12,5712
NOVALAC HA 13,6512
NOVASOURCE FORTE VANILIA 500 ML 6,5124
NOVASOURSE GL CONTROL NEUTRAL 500ML / START (NS GL START) 6,4044
NUTREN JR 9,396
NUTRILON ALMIRON PEPTI (ΣΚΟΝΗ) Νο1 450 GR 17,2584
NUTRINEX GLUTAMINE 9,072
NUTRINI DRINK LIQ ΣΟΚΟΛ/ΦΡΑΟΥΛΑ 20Ο ML 2,9268
NUTRINI MAX 10,7352
NUTRINI STANDARD 11,0916
NUTRISON ENERGY 500 ML 7,0524
NUTRISON MULTIFIBRE 8,2836
NUTRISON PRE 500 ML PACK 7,4304
NUTRISON 500 ML 6,1236
OS 2 MILK 500 GR MILUPA 138,8124
OSMOLITE ΗΝ LIQUID RTH 500 ML 5,3028
OXEPA 32,4
PEDIASURE LIQUID ΒΑΝΙΛΙΑ, ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΜΠΑΝΑΝΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ 200 ML 2,9268
PEDIATRIC SERAVIT UNFLAVOURED 200 GR 35,0244
PRENAN 400 GR 12,3768
PROSURE ΡΟΦΗΜΑ BANANA/ORANGE/VANILLA 240 ML 9,3312
PROTENPLUS DRINK 12,204
PROTIFAR PLUS MILK 225 GR (ΝΕΟ) 12,7548
PROVIDE EXTRA DR.(MHAO, ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟ,ΛΕΜΟΝΙ&ΛΑΙΜ,ΚΕΡΑΣΙ,ΚΙΤ PO) 4,4928
PULMOCARE ΒΑΝΙΛΙΑ ΡΟΦΗΜΑ 250 ML 3,996
PULMOCARE ΒΑΝΙΛΙΑ ΡΟΦΗΜΑ 500 ML 6,5124
RECONVAN 500 ML FRESENIUS 14,04
RESOURCE PROTEIN INSTANT 400 GR 16,3728
RESOURCE THICKEN-UP (ΣΚΟΝΗ) 227GR 11,4696
RESOURCE BENEFIBER (OPTIFIBRE) 19,4076
RESPIFOR ΒΑΝΙΛΙΑ 3,0888
RESURGEX PLUS 9,72
RESURGEX SELECT CHOCO FUDGE 9,72
RIZOLYTE ΑΜΥΛΟ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΣΚΟΝΗ 4,9356
SHS ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΓΕΥΣΗΣ 21,87
S-26 GF (ΓΑΛΑ) 21,6
S-26LBWGOLD100ML 1,1124
S-26/SMA HUMAN MILK FORTIFIRE ΣΚΟΝΗ ΧΑΡΤ. ΚΟΥΤΙ 50 ΦΑΚ. ΤΩΝ 2 GR 1,1124
SCANDISHAKE SACHETS ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΦΡΑΟΥΛΑ 85 GR 5,2488
SCHAR CORN FLAKES 2,7216
SCHAR CORN-FLAKES SOLENA 250 GR 2,7756
SCHAR CORN-FLAKES ΣΟΚΟΛΑΤΑ 4,7196
SCHAR CORN-FLAKES ΣΟΚΟΛΑΤΑ 250 GR 4,8276
SCHAR ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 KG MIXC 9,126
SCHAR ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΨΩΜΙ / ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 8,964
SCHAR ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 1 KG MIX B 9,126
SCHAR ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 1 KG MIX C 9,18
SCHAR ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ (ΠΡΕΤΣΕΛ) 60G SALINIS 1,4688
SCHAR ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ FUNK 30 GR 2,1168
SCHAR ΑΣΠΡΟ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 2 Χ 200 GR 5,0436
SCHAR ΑΣΠΡΟ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 2X200G 400G PaN CARRE 5,0652
SCHAR ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 3,0132
SCHAR ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΓΕΜΙΣΗ ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 125/WAFERS ΓΚΟΦΡΕΤΙΝΙΑ 3,0456
SCHAR ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ/WAFERS ΓΚΟΦΡΕΤΙΝΙΑ POCKET 2,1384
SCHAR ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚ.ΣΟΚΟΛ.ΚΑΙ ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤ.(3Χ35Ο 105G SNACK) 2,8188
SCHAR ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (3 Χ 35 GR) 2,8296
SCHAR ΚΕΙΚ ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ 500 GR 9,8604
SCHAR ΚΕΙΚ ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ 500 GR FANTASIA 10,4112
SCHAR ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΠΙΠΕΤ. 500 GR/ΠΙΠΕΤ. 500 GR 4,3416
SCHAR ΚΡΑΚΕΡΣ 200G CRACKERS 4,4064
SCHAR ΛΕΥΚΕΣ ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ 2Χ75/ΜΙΝΙ BAGUETTE 3,2616
SCHAR ΜΙΝΙ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑΣ/MINI SORISSI 2,7
SCHAR ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤ.ΣΟΚΟΛ. 175 GR 3,1644
SCHAR ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΜΕ ΕΠΙΚ. ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 150G BISCOTTI CON CIOCCOLATO 4,5792
SCHAR ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 200G PEPITAS 4,3632
SCHAR ΠΕΝΝΕΣ 500 GR 4,482
SCHAR ΠΑΝΕΤΟΝΕ ME ΣΤΑΦΙΔΕΣ 5,292
SCHAR ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 150 GR/CROSTINI 4,0932
SCHAR ΠΕΝΕΣ (ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ, 500G ΡΕΝΝΕ) 4,4712
SCHARnnTA2X150 5,13
SCHAR ΣΝΑΚ ΑΛΜΥΡΑ (ΠΡΕΤΣΕΛ) 60 GR 1,4688
SCHAR ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500 GR 4,644
SCHAR ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΨΩΜΑΚΙΑ ΠΡΟΨΗΜΕΝΑ 200 GR/CIABATT1NE 3,456
SCHAR ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ 250G 3,6612
SCHAR ΤΑΛΙΑΤΕΛΛΕΣ 250 GR 4,698
SCHAR ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 250 GR/FETTE BISCOTTATE 5,67
SCHAR ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΡΑΝΕ CASERECCIO 4,4928
SCHAR ΨΩΜΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ 200 GR/CIABBATA RUSTICA 3,132
SCHAR ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ 150 GR/GRISSINI 3,4668
SCHAR ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 200 GR/MERANETTI 4,7844
SEMPER GFCRISPREAD(KPAKEPΣ)215GR 3,5316
SEMPER GF ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΑΡΙ MIX 500 GR 4,05
SEMPER GF ΑΛΕΥΡΙ ΧΩΡ.ΣΙΤΑΡΙ 500 GR 4,05
SEMPER GF MINI ΜΠΑΓΓΕΤΕΣ 6X50 GR 6,0264
SEMPER GF ΒΑΣΕΙΣ PIZZA 2X150 GR 5,832
SEMPER GF ΖΥΜΑΡΙΚΑ FUSILL 500 GR 5,0112
SEMPER GF ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 500 GR 4,158
SEMPER GF MINI ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΙΑ 150 GR 3,0672
SEMPER GF ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΑΝΙΛΙΑ/ ΚΟΜ.ΣΟΚΟΛ. 150GR 2,97
SEMPER GF Μ ΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΑ 2,3976
SEMPER GF ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ 250 GR 3,132
SEMPER ΑΛΕΥΡΙ ΑΠΌ ΣΙΤΑΡΙ 500G 4,05
SERAVIT PAEDIATRIC FLAVOR (ΑΝΑΝΑ) 200 G 35,7048
SIMILAC ADVANCE 400 GR 8,8344
SIMILAC ADVANCE 900 GR 19,3104
SINLAC NESTLE 650 GR 10,2168
SMA LOW BIRTHWEIGHT ΥΓΡΟ FL X 100 ML 1,1124
SOLENA CORN FLAKES 2,808
SUPLENA ΥΓΡΟ 4,3524
SUPPORTAN 500 ML 14,04
SUPPORTAN ME ΓΕΥΣΗ (ΑΜΥΓΔΑΛΟ) ΥΓΡΟ FL X 200 ML 6,7392
SURVIMED OPD EUROVISION ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΥΓΡΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 500 ML 9,9792
SURVIMED OPD ΥΓΡΗ FL X 500ML 9,882
SYMPT-X SACH 4,266
SYNBIOTIC 2000 5,832
SYNBIOTIC 2000 FORTE SACHETS 12 G 38,88
THICKEN & EASY INST.FOOD 225 GR 19,44
UCD2 450 GR 141,2532
VITABITE 11,34
VITABITE ΣΟΚΟΛΑΤΑ 11,34
VITAPRO 250X10 17,82
VIVONEX PEDIATRIC 6 FAK 48,5 GR 27,324
VIVONEX PLUS Ή FLAVOR PACKETSA/IVONEX TEN 104>AKX80GR 28,512
VIVONEX FLAVOUR PACKETS 13,0464
VSL-3 1X10 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 19,548
VSL-3 1X10 CAPS 8,208
XLEU ANALOG 114,3504
XLYS LOW TRY MAXAMUM POWDER 500 ML 311,6772
XLYS LOW TRY POWDER UNF 500 ML MAXAMAID 191,7972
XLYS MAXAMAID POWDER 500 GR 161,028
XMTV ANALOG 110,0736
FLAVOURS ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΓΕΥΣΗΣ NESTLE 60 GR ΛΕΜΟΝΙ/ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΜΠΑΝΑΝΑ 21,492