Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3918/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2.3.201)

Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2011 17:57


Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», φωτοτυπία του οποίου και σας κοινοποιούμε, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ, 8 του άρθρου 36 του εν λόγου νόμου ορίζεται ότι:
«...Οι αρμόδιες Περιφέρειες υποχρεούνται σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να προσδιορίσουν, να αναρτήσουν στον ιστότοπό τους και να κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
α. τα εντός των ορίων τους νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και τον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου,
β. τον αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα ή δημοτική ενότητα ή δήμο, καθώς και τον αντίστοιχο πληθυσμό τους».
Επιπροσθέτως, σας επισημαίνουμε ότι στην ως άνω διάταξη ορίζεται ότι: «Η σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης φαρμακείων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1963/1991 και κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων».
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι, οι διατάξεις του άρθρου 36 του
ν.3918/2011 θα αρχίσουν να ισχύουν ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του και, ειδικότερα, η υποβολή αιτήσεων χορήγησς αδειών ίδρυσης φαρμακείων βάσει του νέου νόμου αρχίζει από
τις 4-4-2011, ημέρα Δευτέρα, παρακαλούμε για τις δικές σας έγκαιρες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νέου νόμου.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου